TAJEMNICE RELIGII ŚWIATA ŚWIAT FILOZOFII BIBLIOTEKA ON-LINE

Życie i śmierć Jezusa Chrystusa według Daniel-Rops'a
Narodziny i dzieciństwo Jezusa Chrystusa (6 - 7 r. p.n.e. - 7 r n.e.)


1.Nazaret
- zwiastowanie anielskie / Łk 1, 26 - 38./
2.Ain Karim
- odwiedziny Marii u Elżbiety / 1, 39 - 56/
- narodziny Jana Chrzciciela / 1, 57 - 80/
3.Betlejem
- narodziny Jezusa / Łk 2, 1 - 20/
4.Jerozolima
- ofiarowanie Jezusa w Świątyni / Łk 2, 21 - 24/
5.Betlejem
- hołd magów / Mt 2, 1 - 12/
- ucieczka do Egiptu / Mt 2, 13 - 15/
6.Heliopolis (On)
- wg starej tradycji miejsce schronienia Świętej rodziny w Egipcie
7.Jerozolima
- Jezus naucza w świątyni gdy ma 12 lat / Łk 2, 41 - 51/
8.Narazet
- lata w ukryciu / Łk 2, 52/


Początek działalności Jezusa (początek stycznia - koniec marca 28 r.)


1.Nazaret
- Jezus wyrusza nad Jordan
2.Betabara
- Jan chrzci Jezusa /Mk 1, 9 - 11. Mt 3, 13 - 17/
3.Góra Kuszenia
- 40-dniowy post i kuszenie Jezusa / Łk 4, 1 - 13.
Mk 1, 12 - 13. Mt 4, 1 - 11./
4.Betania Perejska
- Jan nazywa Jezusa “Baranikem Bożym” / J 1, 19 - 34/
- powołanie pierwszych uczniów / J 1, 19 - 34/
5.Kana Galilejska
- przemienienie wody w wino / J 2, 1 - 11/
6.Betsaida
- powołanie następnych uczniów / Mk 1, 16 - 21. Mt 4, 18 - 22/
7.Kafarnaum
- krótki pobyt Jezusa / Łk 4, 31 - 41. Mk 1, 21 - 34. Mt 8, 14 - 17./


Po pierwszym święcie Paschy (koniec marca - maj 28 rok)


1.Jerozolima
- pierwsza pascha - pierwsze oczyszczenie świątyni / J 2, 12 - 25/
- rozmowa z Nikodemem / J 3, 1- 21/
2.Enon(Ainon)
- świadectwo Jana Chrzciciela / J 3, 22 - 36/
- aresztowanie Jana Chrzciciela / Łk 3, 19 - 20. Mk 6, 17 - 20.
Mt 14, 3 - 5/
3.Macheront
- twierdza Heroda - miejsce uwięzienia Jana
4.Akrabatta
- najwyższy punkt w drodze z nad Jordanu do Samarii
5.Sychem (Sychar)
- rozmowa Jezusa z Samarytanką / J 4, 4 - 42/
6.Kana
- uzdrowienie syna urzędnika / J 4, 46 - 54/


Wędrówki po Galilei (maj - czerwiec 28 roku)


1.Jezioro Galilejskie
- pierwszy cudowny połów / Łk 5, 1 - 11/
2.Kafarnaum
- uzdrowienie opętanego w synagodze,
uzdrowienie teściowej Piotra, inne cuda / Łk 4, 31 - 41.
Mk 1, 21 - 34. Mt 8, 14 - 17/
3.Galilea
- wędrówki po miasteczkach i wioskach / Łk 4, 42 - 44.
Mk 1, 35 - 39. Mt 4, 23 - 24/
4.Uzdrowienie trędowatego / Łk 5, 12 - 16. Mk 1, 40 - 45.
Mt 8, 2 - 4/
5.Kafarnaum
- uzdrowienie paralityka, powołanie Mateusza,
kwestia postu i szabatu / Łk 5, 17 - 39. Mk 2, 1 - 22. Mt 9, 1 - 17/
- uzdrowienie człowieka o uschłej rece / Łk 6, 6 - 11. Mk 3, 1 - 6. Mt 12, 9 - 14/
6.Góra Błogosławieństw
- powołanie apostołów / Łk 6, 12 - 16. Mk 3, 13 - 19. Mt 10, 2 - 4/
- kazanie na Górze / Mt 5, 1 - 48; 6, 1 - 8. 16 - 18; 7,1 - 29. Łk 6, 20 - 49/


Pierwsze rozmnożenie chleba (kwiecień przed świętem Paschy - 29 rok)


1.Betsaida Galilejska
- wioska Piotra, Andrzeja, Filipa.
2.Heptapegon (Tabgha)
- według starej tradycji (IV wiek) miejsce rozmnożenia chleba i ustanowienie prymatu Piotra / J 21, 15 -23/
3.Kafarnaum
- nauka o “chlebie życia” / J 6, 22 -59/
4.most przez który mogły przejść tłumy według wersji Daniel-Rops'a / J 6, 1 - 5a. Łk 9, 10 - 11. Mk 6, 30 - 34; 14,13 - 14./
5.Betsaida Gaulanityjska (Julias)
6.miejsce rozmnożenia chleba według wersji Daniel-Rops'a
/ J 6, 5 - 13. Łk 9, 12 - 17. Mk 6, 35 - 44. Mt 14, 15 - 21./
- powrót jeziorem do Galilei / J 6, 14 - 21. Mk 6, 45 - 52. Mt 14, 22 - 23./


Dalsze misyjne wedrówki po Galilei (lipiec 28 - luty 29 rok)


1.Kafarnaum
- uzdrowienie sługi setnika / Łk 7, 1 - 10. Mt 8, 1 - 13./
2.Nain
- wskrzeszenie młodzieńca / Łk 7, 11 - 17/
3.Korozain
- poselstwo od Jana Chrzciciela / Łk 7, 18 - 35. Mt 11, 2 - 19./
4.Magdala
- przebaczenie jawnogrzesznicy / Łk 7, 36 - 50/
5.Jezioro Genezaret
- przypowieśc o królestwie / Mt 13, 1 - 43. Łk 8, 4 - 18.
Mk 4, 1 - 34./
6.Jezioro Genezaret
- uciszenie burzy / Łk 8, 22 - 25. Mk 4, 35 - 41./
7.Kursi (Geraza)
- opetani i stado wieprzów / Łk 8, 26 - 39. Mk 5, 1 - 20. Mt 8, 28 - 34./
8.Kafarnaum
- wskrzeszenie córki Jaira, uzdrowienie chorej na krwotok, ślepcy / Łk 8, 40 - 56. Mk 5, 21 - 43. Mt 9, 18 - 31./
9.Narazet
- Jezus naucza bez skutku / Mk 6, 1 - 6. Mt 13, 54 - 58./
10.Wysłanie uczniów / Łk 9, 1 - 6. Mk 6, 7 - 13. /


Formacja Apostołów (lato 29 rok)


1.Safed
- krytyka faryzeizmu /Mk 7, 1 - 23. Mt 15, 1 - 20/
2.Serepta
- uzdrowienie córki niewiasty kaananejskiej / Mk 7, 24 - 30.
Mt 15, 21 - 28./
3.Hippos
- uzdrowienie głuchoniemego / Mk 7, 31 - 37. Mt 15, 29 - 31./
4.Góry Hattin (Karn Hattin)
- drugie rozmnożenie chleba /Mk 8, 1 - 9. Mt 15, 30 - 38./
5.Magdala
- faryzeusze domagają się cudu / Mk 8, 9 - 12./
6.Betsaida Julias
- uzdrowienie niewidomego / Mk 8, 22 - 26./
7.Cezarea Filipowa
- wyznanie wiary Piotra / Łk 9, 18 - 21. Mk 8, 27 - 30. Mt 16, 13 - 20./
8.Hermon
- przemienienie pańskie według Daniel-Rops'a / Łk 9, 28 - 36. Mk 9, 2 - 13. Mt 17, 1 - 13./
8 bis. Tabor
- miejsce przemienienia według najstarszej tradycji
9.Uzdrowienie chłopca lunatyka / Łk 9, 37 - 43. Mk 9, 14 - 29. Mt 17, 14 - 21./
9 bis. miejsce uzdrowienia chłopca jeśli górą przemienienia był Tabor
10.Kafarnaum
- Jezus płaci podatek kościelny /Mt 17, 23 - 27./
- nauka o pierwszeństwie w Królestwie Niebieskim /Łk 9, 46 - 50. Mk 9, 33 - 41. Mt 18, 1 - 5./


Powrót do Judei (wrzesień - październik 29 rok)


1.Kafarnaum
- Jezus opuszcza Galileę /J 7, 10. Łk 9, 51 - 56./
2.Trzej naśladowcy Jezusa /Łk 9, 57 - 62. Mt 8, 19 - 22./
3.“Biada nie pokutującym miastom galilejskim” /Łk 10, 13 - 16./
4.Samaria
- miasteczko samarytańskie nie przyjmuje Jezusa / Łk 9, 51 - 56. J 7, 10./
5.Perea
- powołanie i rozesłanie 72 uczniów /Łk 10, 1 - 12./
6.Betania Judzka
- radość Jezusa, powrót 72 uczniów /Łk 10, 17 - 23./
7.Han el Hatrar
- gospoda miłosiernego Samarytanina /Łk 10, 30 - 37./
8.Betania Judzka
- Marta i Maria /Łk 10, 38 - 42./
9.Góra Oliwna
- “Ojcze nasz” /Łk 11, 1 - 4/
10.Jerozolima
- nauczanie w świątyni /J 7, 14 - 44. 8, 2 - 59./
- przebaczenie cudzołożnicy /J 8, 1 - 11./
- uzdrowienie niewidomego od urodzenia /J 9, 1 - 41./


Ewangelizacja Zajordanii i Judei (styczeń - marzec 30 r)


1.Nauka o nierozerwalności małżeństwa /Mk 10, 1 - 12.
Mt 19, 1 - 12. 5, 31 - 32./
2.Jezus błogosławi dzieci /Łk 18, 15 - 17. Mk 10, 13 - 16.
Mt 19, 13 - 15./
3.Bogaty młodzieniec /Łk 18, 18 - 30. Mk 10, 17 - 31.
Mt 19, 16 - 30./
4.Krytyka faryzeuszów i uczonych w Piśmie /Łk 11, 37 - 54./
5.Rady ewangeliczne i przypowieści /Łk 12, 1 - 12.
Mt 10, 26 - 33./
6.Uzdrowienie chorej od 18 lat /Łk 13, 10 - 17./
7.Zagrożenie ze strony Heroda Antypasa /Łk 13, 31 - 35./
8.Uzdrowienie chorego na puchlinę /Łk 14, 1 - 6./
9.Różne przypowieści /Łk 14, 7 - 35. 15, 1 - 32. 16, 1 - 13. 17, 1 - 4. Mt 18, 10 - 35./
10. Enganim
- uzdrowienie 10 trędowatych /Łk 17, 11 - 19./
11.Betania Judzka
- wskrzeszenie Łazarza /J 11, 17 - 44./


Ostatnie wędrówki po Judei (marzec 30 r)


1.Jerozolima
- Sanhedryn postanawia zabić Jezusa
/J 11, 45 - 54./
2.Efraim
- Jezus chroni się przed faryzeuszami /J 11, 54./
3.Zapowiedz męki i zmartwychwstania
/Łk 18, 31 - 34. Mk 10, 32 - 34. Mt 20, 17 - 19./
4.Ambitne pragnienia synów Zebedeusza
/Mk 10, 35 - 45. Mt 20, 20 - 28./
5.Jerycho
- uzdrowienie dwóch niewidomych
/Łk 18, 35 - 43. Mk 10, 46 - 52./
6.Jerycho Heroda - gościna u celnika Zacheusza
/Łk 19, 1 - 10./
7.Przypowieść o 10 minach srebra /Łk 19, 11 - 28./
8.Betania
- uczta u Szymona Tredowatego, namaszczenie Jezusa przez Marię /J 12, 1 - 11. Mk 14, 3 - 9. Mt 26, 6 - 13./


Pierwsza połowa Wielkiego Tygodnia (2 kwietnia - 5 kwietnia 30 roku)


1.Betania
- Jezus wyrusza do Jerozolimy
2.Betfage
- “znajdziecie ośle uwięzione” /Mk 11, 2 - 3.
Łk 19, 30 - 34./
3.Zbocza Góry Oliwnej
- płacz nad Jerozolimą /Łk 19, 42 - 44./
4.Triumfalny wjazd do Jerozolimy /J 12, 12 - 19.
Łk 19, 29 - 44. Mk 11, 1 - 11. Mt 21, 1 - 11./
5.Dziedziniec świątyni
- wypędzenie kupczących /Łk 19, 45 - 48.
Mk 11, 15 - 19. Mt 21, 12 - 17./
6.Dziedziniec świątyni
- poganie, zapowiedź męki /J 12, 20 - 36./
7.Betania
- powrót na nocleg /Mk 11, 11./
8.Betfage
- drzewo figowe bez owoców /Mk 11, 12 - 14. Mt 21, 18 - 19./
9.Dziedziniec świątyni
- publiczne nauczanie /Łk 20, 1 - 8. Mk 11, 27 - 33. Mt 21, 23 - 27./
10.Betania
- powrót na nocleg
11.Betfage
- uschnięte drzewo figowe /Mk 11, 20 - 26. Mt 21, 20 - 22./
12.Dzidziniec świątyni
- publiczne nauczanie(wdowi grosz) /Łk 21, 1 - 4. Mk 12, 41 - 44./
- podatek cesarski /Łk 20, 20 - 26./
- najważniejsze przykazanie /Mk 12, 28 - 34. Mt 22, 34 - 40./
- krytyka faryzeuszy /Łk 20, 45 - 47. Mk 12, 37 - 40. Mt 23, 1 - 39./
13.Zbocza Góry Oliwnej
- zapowiedz zburzenia miasta, eschatologia /Łk 21, 5 - 36. Mk 13. Mt 24, 1 - 42. 25, 1 - 46./
14.Góra Oliwna
- nocleg z wtorku na środę
14 bis - Betania
- ewentualny nocleg
15.Aula Sanhedrynu
- spisek przeciwko Jezusowi /Łk 22, 2. Mk 14, 1 - 2. Mt 26, 3 - 5./
- Judasz sprzedaje swoje usługi /Łk 22, 3 - 6. Mk 14, 10 - 11. Mt 26, 14 - 16./


Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (6 - 9 kwietnia 30 roku)


1.Góra złej rady
- według tradycji miejsce narady Sanhedrynu nad zgładzeniem Jezusa /J 11, 47 - 53./
2.Brama źródlana
- uczniowie spotykają człowieka z dzbanem /Łk 22, 7 - 13.
Mk 14, 12 - 16. Mt 26, 17 - 19./
3.Wieczernik
- ostatnia wieczerza /J 13 - 17./
4.Zapowiedz zaparcia się Piotra /Mk 14, 26 - 31.
Mt 26, 30 - 35./
5.Getsemani
- agonia Jezusa /Łk 22, 40 - 46, Mk 14, 32 - 42./
6.Getsemani
- pojmanie Jezusa /J 18, 3 - 11. Łk 22, 47 - 53. Mk 14, 43 - 52. Mt 26, 47 - 56./
7.Pałac Annasza i Kajfasa
- Jezus przed Annaszem, zaparcie się Piotra /J 18, 12 - 13. Łk 22, 54 - 57. Mk 14, 53 - 54. Mt 26, 5 - 58. 6, 9 - 70./
- Jezus przed Kajfaszem /J 18, 24. Mk 14, 55 - 56. Mt 26, 57. /
- zniewarzenie Jezusa w więzieniu /Łk 22, 63 - 65./
- ranne posiedzenie Sanhedrynu /Łk 22, 66 - 71. Mk 15, 1. Mt 27, 1 - 2./
8.Hakeldama
- pole kupione za srebrniki Judasza /Mt 27, 3 - 10./
9.Aula Sanhedrynu
- przesłuchanie Jezusa /Łk 22, 66 - 71. 23,1. Mk 15, 1. Mt 27, 1 - 2./
10.Antonia
- pierwsze przesłuchanie przed Piłatem /J 18, 28 - 38. Łk 23, 2 - 7. Mk 15, 2 - 5. Mt 27, 11 - 14./
11.Pałac Heroda Antypasa
- przesłuchanie przed Herodem /Łk 23, 8 - 12./
12.Antonia
- drugie przesłuchanie przed Piłatem /J 18, 39 - 40. Łk 23, 13 - 25. Mk 15, 6 - 19. Mt 27, 15 - 30./
- biczowanie /J 19, 1 - 3. Mk 15, 16 - 19. Mt 27, 27 - 30./
- “oto człowiek” /J 19, 4 - 7./
- ostatnie przesłuchanie i wyrok /J 19, 8 - 16./

12 - 14 - Droga Krzyżowa /J 19, 16 - 17. Łk 23, 26 - 32. Mk 15, 20 - 21. Mt 27, 31 - 32./

13.Brama Efraima
- brama Drogi Krzyżowej
14.Kalwaria (Golgota)
- ukrzyżowanie i śmierć /J 19, 18 - 30. Łk 23, 35 - 49. Mk 15, 22 - 41. Mt 27, 33 - 56./
15.Grobowiec Józefa z Arymatei
- pogrzeb Jezusa /J 19, 38 - 42. Łk 23, 50 - 56. Mk 15, 42 - 47. Mt 27, 57 - 61./
- straż u grobu /Mt 27, 62 - 66./
- Zmartwychwstanie /Mk 16,9. Mt 28, 2 - 4./
- niewiasty przy grobie /J 20, 1 - 2. Łk 24, 1 - 8. Mk 16, 2 - 8. Mt 28, 1 - 8./
- Piotr i Jan przy grobie /J 20, 2 - 10./
16.ogród przy grobie
- Chrystus objawia się niewiastom /Łk 24, 9 - 11. Mk 16, 8. Mt 28, 8 - 10/