BIBLIOGRAFIA:1. Anna Trojanowska - Kaczmarska " Dziecko i twórczość" PAN , Wrocław, 1971.
2. Praca zbiorowa pod red. Stanisław Popka " Aktywność twórcza dzieci i młodzieży", Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1988.
3. Zbigniew Pietrasiński " Myślenie twórcze" Państwowe Zakłady Wyd. Szkol., Warszawa, 1969.
4. J. P. Guilford "Natura inteligencji człowieka" PWN, Warszawa, 1978.
5. R. Gloton, C. Clero "Twórcza aktywność dziecka" Wyd. Szkol.i Pedagog., Warszawa, 1976.
6. Jerzy Trzebiński "Twórczość a struktura pojęć" PWN, Warszawa, 1981.
7. Igor M. Rozet "Psychologia fantazji. Badania twórczej aktywności umysłowej" PWN, Warszawa, 1982.
8. Edward Nęcka "TroP... Twórcze rozwiązywanie problemów" Impuls, Kraków, 1994.
9. Th. Ribot "O wyobrażni twórczej . Studium psychologiczne" Głos, Warszawa, 1901.
10. Krystyna Kmiecik " Informacje oceniające samoocena i poczucie kontroli a myślenie twórcze" PAN, Wrocław, 1983.
11. Abraham Maslow "Motywacja i osobowość" PAX, Warszawa, 1990.
12. Rollo May "Miłość i wola" PIW, Warszawa, 1978.
13. Kazimierz Obuchowski "Adaptacja twórcza" Książka i Wiedza, Warszawa, 1985.
14. Erich Fromm "O sztuce miłości" Sagittarius, Warszawa, 1994.
15. Praca zbiorowa "Przełom w psychologii" Czytelnik, Warszawa, 1978.
16. Lew Wygotski "Psychologia sztuki" Wyd. Lit. , Kraków, 1980.
17. Erich Fromm "Ucieczka od wolności" Czytelnik, Warszawa, 1993.
18. Karen Horney "Neurotyczna osobowość naszych czasów" PWN, Warszawa, 1982.
19. Karen Horney "Nerwica a rozwój człowieka. Trudna droga do samorealizacji" PIW ,Warszawa , 1978.
20. R. D. Laing " Podzielone . Egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby psychicznej" Rebis, Poznań, 1995.
21. P. G. Zimbardo, F. L. Ricli "Psychologia i życie" PWN, Warszawa, 1994.
22. Andrzej Strzałecki "Wybrane zagadnienia psychologii twórczości" PWN, Warszawa, 1969.
23. Norbert Sillamy "Słownik psychologii" Książnica, Katowice, 1995.
24. Kazimierz Obuchowski "Przez galaktykę potrzeb" Wyd. ZYSK i S-KA, Poznań, 1995.
25. E. Fromm, D. T. Suzuki, R. De Martino "Buddyzm zen i psychoanaliza" Rebis, Poznań, 1995.
26. Rollo May "O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej" Rebis, Poznań, 1995.
27. Jolande Jacobi "Psychologia C. G. Junga" Wyd. Ewa Korczewska L. C. , Warszawa, 1996.
28. Małgorzata Malicka "Uroki i trudy twórczego życia" N. K. , Warszawa, 1982.
29. Stanisław Popek "Kwestionariusz twórczego zachowania KANH" Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
30. K. J. Szmidt "Elementarz twórczego życia" INTRA, Warszawa, 1994.
31. Elżbieta Paszkiewicz "Struktura teorii psychologicznych" PWN, Warszawa, 1983.
32. Zofia Rosińska "Psychoanalityczne myślenie o sztuce" PWN, Warszawa, 1985.
33. Józef Kozielecki "Koncepcje psychologiczne człowieka" ŻAK, Warszawa, 1995.
34. Mirosław S. Szymański "Twórczość i style poznawcze uczniów" Wyd. Szkol.i Pedagog. , Warszawa, 1987.
35. Witold Dobrotowicz "Psychologia twórczości" WSP Kielce,1982.
36. Edward Nęcka "Proces twórczy i jego ograniczenia" IMPULS, Kraków, 1995.
37. Aleksandra Tokarz "Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej" Osselineum,Wrocław,1985.
38. A. Maslow "O ludziach twórczych", "Znak" ,1975,nr.255.
39. H. Bortnowska "Carl Rogers: o stawaniu się osobą", "Znak", 1969, nr.171.
40. A. Maslow "Postawa twórcza", "Nowiny psychologiczne", 1983, nr.8-9.
41. E. Nęcka " Czego nie wiemy o twórczości ?" , "Przegląd psychologiczny" tom XXX nr.1, 1987.
42. A. Łukasik " Struktura procesu twórczego" , "Przegląd psychologiczny" tom XXXIII nr.3, 1990.
43. S. Korliński "Konstruktywna rola silnych emocji w procesie tworzenia" , "Przegląd psychologiczny" tom XXXIII nr .3, 1990.
44. A. Nelicki "Kategoria osoby w koncepcjach Viktora E. Frankla i Gordona W. Allporta" , "Przegląd psychologiczny" tom XXXIII nr.1 ,1990.
45. A. Nelicki "Zachowanie ludzkie a doświadczenie wartości" , "Przegląd psychologiczny" tom XXX nr.1, 1987.
46. P. Oleś "Wartościowanie a osobowość" KUL, Lublin ,1989.
47. A. Adler "Sens życia" PWN, Warszawa, 1986.
48. W.Tatarkiewicz "Historia filozofii" tom 3 , PWN, Warszawa, 1990.
49. S. Kamiński "O koncepcjach filozofii człowieka" , "Zeszyty Naukowe KUL" 13:1970 nr.4.
50. K.Popielski "V. E. Frankla analiza egzystencjalna i logoterapia" , "Zeszyty Naukowe KUL" 20:1977 nr.2.
51. K. Popielski "Miejsce i znaczenie analizy egzystencjalnej i logoterapii" , "Zdrowie Psychiczne" 1-2 : 1983.
52. Z. Uchnast "Psychologiczne aspekty dojrzałej religijności" , "Częstochowskie Studia Teologiczne" 3:1975.
53. V. E. Frankl "Nieuświadomiony Bóg" PAX, Warszawa ,1978.
54. V. E. Frankl "Psycholog w obozie koncentracyjnym" PAX, Warszawa, 1962.
55. V. E. Frankl "Psychoterapia dla każdego" PAX, Warszawa, 1978.
56. E. Fromm "O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy." PWN, Warszawa-Wrocław ,1996.
57. E. Fromm "Serce człowieka" PWN, Warszawa-Wrocław, 1996.
58. S. Freud "Wstęp do psychoanalizy" PWN, Warszawa, 1997.
59. S. Freud "Poza zasadą przyjemności" PWN, Warszawa, 1997.
60. S. Freud "Psychopatologia życia codziennego" PWN, Warszawa, 1997.
61. Jasques Vigne "Wprowadzenie do psychologii duchowej" Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1995.
62. E. Fromm "O sztuce istnienia" PWN, Warszawa-Wrocław, 1997.
63. M. Maksianowicz- Gołaszewska "Twórczość a osobowość twórcy" KUL, Lublin, 1958.
64. A. T. Troskolański "O twórczości" PWN, Warszawa, 1978.
65. Z. Siwek , D. Zarębska- Piotrowska "Psychologia twórczości" Wybór tekstów-U. J., Kraków, 1980.
66. K. Jankowski "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej" PIW, Warszawa, 1975.
67. A. Gałdowa , A. Nelicki "O możliwościach i warunkach bycia twórczym z perspektywy aksjologicznej teorii osobowości" , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego- Prace Psychologiczne" , zeszyt 8, MLXXX, 1993.


wstecz

w góre